Menestystarinoita

Menestystarinoita


Amiedu

Ammatillisten aikuiskoulutuspalvelujen tuottaja Amiedu otti käyttöönsä uuden laatujärjestelmän. Intranetiin integroituna se tuo prosessit, dokumentit ja organisaation suorituskyvyn mittarit henkilöstön saataville selkeällä, kiinnostavalla ja ennen kaikkea vuorovaikutteisella tavalla. Lue lisää

Lataa pdf-versio

  

Helsingin kaupungin Henkilöstökeskus

Helsingin kaupungin Henkilöstökeskus otti käyttöönsä QPR Softwaren mittaristoratkaisun. Tästä syntyi selkeä ja helppokäyttöinen johtamisen työkalu, joka helpottaa Henkilöstökeskuksen toiminnan suunnittelua ja arviointia sekä edesauttaa kaupungin henkilöstöstrategian jalkauttamista. Lue lisää

Lataa pdf-versio

 
Hämeen ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) päätti siirtää yksiköidensä tuloksellisuusmittariston uudelle tasolle. Alle kahdessa kuukaudessa QPR Software auttoi korkeakoulua rakentamaan mittariston, joka helpottaa tavoitteiden asettamista ja tulosten seurantaa. Tyytyväisenä ratkaisuun HAMK on suositellut sitä myös muille ammattikorkeakouluille. Lue lisää

Lataa pdf-versio

 

Kalmar Industries

Kalmarin Tampereen tehtaalla aloitettiin kesällä 2007 QPR ProcessGuide –ohjelmistolla toteutettu prosessienkuvausprojekti. Vastaavat projektit käynnistettiin myös Suomen Bromma-yksikössä, Kalmarin Suomen myyntiyhtiössä sekä Kalmar Services -yksiköissä Suomessa ja Ruotsissa. Tuloksena syntyi onnistuneen prosessinkuvausjärjestelmän lisäksi koko prosessikulttuuria ja sen kehittämistä edistävä työkalu. Lue lisää

Lataa pdf-versio

 

Keravan kaupunki

Keravan kaupunki ja QPR Software Oyj ovat yhteistyössä kehittäneet kuntasektorille soveltuvan vuosisuunnittelujärjestelmän. Uusi järjestelmä pitää sisällään tavoitteiden asettamiseen sekä talousarvion laadintaan ja seurantaan liittyvät prosessit. Sen avulla suunnitelmien tekeminen ja seuranta on teknisesti tehokasta ja helppokäyttöistä, jolloin päätöksentekijät ja valmistelijat voivat keskittyä nykyistä paremmin suunniteltaviin ja päätettäviin asioihin. Lue lisää

Lataa pdf-versio

 

Kuopion kaupunki

Kuopion kaupunki aloitti vuonna 2011 palvelualueuudistuksen, jonka tavoitteena on parantaa palveluja kaupunkilaisten kannalta ja järkevöittää toimintaa kaupungin näkökulmasta. Prosessien uudelleenorganisoinnissa QPR:n ohjelmistotuotteilla on ollut merkittävä rooli. Lue lisää

Lataa pdf-versio

 

Lohjan kaupunki

Riskienhallinnan merkityksen kasvu erityisesti viime vuosien aikana kannusti Lohjan kaupunkia systemaattisen riskienhallintaohjelmiston käyttöönottoon.  Ohjelmistoa tarvittiin tukemaan kaikkia riskienhallinnan vaiheita riskien tunnistamisesta niiden hallintaan. QPR:n ohjelmistot vastasivat hyvin tähän  tarpeeseen sekä olivat täysin integroitavissa Lohjan kaupungin toimintajärjestelmään. Lue lisää

Lataa pdf-versio

 

Maanpuolustuskorkeakoulu

Maanpuolustuskorkeakoulu tarvitsi hyvää ja helppokäyttöistä työkalua prosessien kuvaamiseen ja tuloskorttien jalkauttamiseen. Päätös ohjelmistojen hankinnasta tehtiin vuonna 2004, ja vuoden 2005 tammikuussa hankittiin QPR ProcessGuide ja QPR ScoreCard vastaamaan näihin tarpeisiin. Ohjelmistot muodostavat selkeän kokonaisuuden. QPR-ohjelmistoihin päädyttiin, koska ne koettiin helpoiksi ja selkeiksi käyttää.

Lataa pdf-versio

 

Oriola-KD Healthcare

Oriola-KD Healthcare aloitti vuonna 2009 projektin sertifioidun johtamisjärjestelmän käyttöönotosta Suomessa. Lopputuloksena Oriola-KD Healthcare saavutti samanaikaisesti ISO 9001- ja ISO 13485 -sertifikaatit ilman yhtään poikkeamaa.

Lataa pdf-versio

 

Oulun kaupunki

Oulun kaupunki on käyttänyt QPR ProcessGuide -ohjelmistoa Oulun kaupungin ja Oulun seudun kuntien toimintaprosessien kuvaamisessa. QPR ProcessGuide -ohjelmisto on käytössä Oulun kaupungin lisäksi myös yhdeksässä Oulun seudun kunnassa. Saatujen kokemusten perusteella Oulun kaupungin ja Oulun seudun kuntien toimintaprosessien kuvaaminen, kehittäminen ja viestiminen QPR ProcessGuidella on osoittautunut tehokkaaksi ja tuloksekkaaksi tavaksi kehittää toimintaa. Lue lisää

Lataa pdf-versio


Peab

Rakennusyhtiö Peab Oy otti käyttöönsä QPR:n toimittaman raportointiratkaisun toimintansa seuraamiseksi. Uuden järjestelmän myötä tieto on ajantasaista, läpinäkyvää sekä yhtenäisessä muodossa. Systematisointi säästää merkittävästi raporttien tekemiseen käytettyä aikaa.

Lataa pdf-versio

 

Peikko Group

Nopeasti kansainvälistyvä Peikko Group on päättänyt selvitä voittajana kansainvälisessä kilpailussa laadulla ja toimitusvarmuudella. Tämän varmistamiseksi  se haluaa johtaa prosessejaan niiden kuvaamisen lisäksi. Välineeksi Peikko Group valitsi QPR ProcessGuiden. Lue lisää

Lataa pdf-versio

 

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Terveydenhuolto on tulevaisuudessa uusien haasteiden edessä toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten vuoksi. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri päätti vastata haasteeseen organisoimalla toimintansa prosessilähtöisesti. Prosessilähtöisellä toimintatavalla pystytään huomioimaan potilaan tarpeet entistä paremmin ja vahvistamaan hänen aktiivista rooliaan. Samalla selkeät vastuualueet vahvistavat työntekijöiden itseohjautuvuutta. Prosessijohtamisen ja toiminnan kehittämisen välineeksi valittiin QPR ProcessGuide. Lue lisää

Lataa pdf-versio

 

Skanska

Skanska päätti muuttaa toimintajärjestelmänsä prosessipohjaiseksi. Skanskalle haluttiin hyvin toimiva järjestelmä, josta henkilöstön on nopeaa ja helppoa  hakea viimeisimmät, reaaliaikaiset dokumentit ja kaaviot. Tällä hetkellä Skanskan ydinprosessien mittaaminen toteutetaan QPR ScoreCardilla. Nykyiseen mittaristoon on kytketty turvallisuus-, talous-, ympäristö-, ja laatumittarit. Lue lisää

Lataa pdf-versio

 

Suomen Lähikauppa

Suomen Lähikauppa Oy käynnisti syksyllä 2006 hankkeen uuden toiminnanohjausjärjestelmän ja johtamistavan luomiseksi. Tavoitteena oli yhtenäistää ja tehostaa myymälöiden toimintatapa, parantaa asiakaskokemusta sekä kehittää yrityksen tulosta. Tähän pääsemiseksi käynnistettiin kaksi ja puoli vuotta kestänyt koko henkilöstöä koskettanut ja helmikuussa 2009 valmistunut muutosjohtamisprojekti.

Lataa pdf-versio

 

TATU ry.

TATU ry on toteuttanut Palvelupolkumallin Suomen terveydenhuollossa laajasti käytössä olevalla QPR ProcessGuide -ohjelmistolla. Palvelupolkumallin työstämiseen on osallistunut lähes 150 henkilöä noin 30 organisaatiosta. Mallin verkkosivuille on rekisteröitynyt jo lähes 400 toimijaa.

Lataa pdf-versio

 

Tecwill

Betoniasemia toimittava Tecwill käy läpi muutosta laitetoimittajasta palveluyritykseksi. QPR ProcessGuide –ohjelmiston sekä QPR Softwaren tarjoamien asiantuntijapalveluiden avulla Tecwill on saattanut kaikki ydinprosessinsa palveluliiketoiminnan vaatimalle tasolle. Lopputuloksena ovat korkeampi toiminnan laatu, tyytyväiset asiakkaat sekä työssään viihtyvä henkilöstö.

Lataa pdf-versio

 
Vaisala

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. 75-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa paremman elämänlaadun tarjoamalla kattavan valikoiman innovatiivisia havainto- ja mittaustuotteita ja palveluja meteorologian ja valittujen säästä riippuvaisten toimialojen sekä teollisuuden mittaustarpeisiin. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö palvelee asiakkaitaan 30 toimipisteessä yli 140 maassa ympäri maailmaa.

Lataa pdf-versio

 
Valio

QPR ScoreCard otettiin käyttöön Valiolla toukokuussa 2002 ja keväällä 2003 ohjelmisto oli jo kaikissa Valio Oy:n yksiköiden käytössä. Valio hyödyntää tuloskorttia Kompassi-nimellä tehtaiden prosessimittareiden seuraamiseen. Pisimmälle viedyt tuloskortit ovat tuotannollisissa toiminnoissa ja tarkoituksena on viedä QPR ScoreCard prosessi- ja tiimitasoille. Tavoitteena Valiolla on levittää tavoitejohtaminen kattamaan koko yrityksen.

Lataa pdf-versio

 

Viestintävirasto

Seitsemän vuotta tasapainotettua tuloskorttia hyödyntänyt Viestintävirasto vaihtoi paperisen tuloskorttinsa QPR ScoreCardiin. Samalla tuloskortin käyttö muuttui raportoinnista johtamisvälineeksi. Helpompi hallinnointi, tehokkaampi ajankäyttö sekä organisaation lisääntynyt läpinäkyvyyys auttavat Viestintävirastoa tuomaan strategian lähemmäs viraston arkea.

Lataa pdf-versio

 

Tutustu kansainvälisten asiakkaidemme menestystarinoihin (englanniksi)